Enter your keyword

Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je onemocnění, které se řadí mezi onemocnění nádorová. Poté, co lékař sdělí nemocnému, že trpí nádorovým onemocněním, často tento nemocný propadá určité nejistotě a ocitá se na velmi tenkém ledě. To pak mnohdy vede k pocitu beznaděje a zmaru.

Cílem těchto stránek je tento pocit v očích pacienta i jeho okolí změnit!

Díky obrovskému pokroku v poznání této nemoci došlo na přelomu nového tisíciletí ke skokovému zlepšení léčebných možností. Proto je třeba začít jednat realisticky, vyhledat odborníka na léčbu myelomu a při dobré spolupráci dosáhnout co nejlepšího výsledku, kam nyní patří dokonce i možnost vyléčení.

 

 Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění.

Nejedná se tedy o ohraničený (solidní) nádor, který by se dal odstranit chirurgicky. Příčina nemoci tkví ve zvýšené produkci jednoho typu bílých krvinek nazývaných plazmatické neboli myelomové buňky (proto název plazmocytom či myelom), které produkují specifickou bílkovinu nazývanou paraprotein (M-protein) a látky způsobující odbourávání kostí. Výsledkem je tvorba „typických“ kostních defektů v kterékoli kosti, včetně páteře. Proto jsou bolesti v zádech nejčastějším důvodem první návštěvy lékaře. Dále může být postižena funkce ledvin. Někdy nemoc vede k jejich úplnému selhání. Při včasné léčbě však ve většině případů dojde k normalizaci funkce ledvin. K dalším projevům nemoci patří nedostatek červených krvinek – anemie, vedoucí k celkové slabosti, námahové dušnosti. V případě vysoké produkce paraproteinu  dochází ke zvýšení „hustoty“ krve, a tím zhoršení prokrvení mozku. To může být provázeno bolestmi hlavy, závratí, mlhavým viděním a únavou.

Příčiny vzniku nemoci nebyly dodnes jednoznačně zjištěny. Nejedná se o dědičné onemocnění.

 

Jak se dá nemoc léčit?

Léčba myelomu v posledních letech doznala obrovského rozvoje, nejen  co se týče její účinnosti, ale  i tolerance. Díky novým lékům jsme schopni u naprosté většiny pacientů  chorobu na několik let zastavit (navodit remisi). Přesto se u většiny pacientů nemoc vrací s nutností další léčby. Proto se myelom řadil mezi chronická onemocnění  jako např.  vysoký krevní tlak, cukrovka, ischemická choroba  srdeční ….

V novém tisíciletí se podařilo zařadit do léčby vysoce účinné léky, jejichž kombinacemi se dále výrazně zlepšily léčebné výsledky. Dnes lze u části pacientů s příznivými rizikovými faktory tuto nemoc dokonce zcela vyléčit!

Leta byla základem léčby myelomu protinádorová (cytostatická) léčba – tzv. chemoterapie.

Od roku 2004 jsou v České republice používány i nové typy cílené léčby vč.  tzv. „biologické“ terapie, která je výrazně účinná a přitom bez klasických nežádoucích účinků chemoterapie.

U mladších nemocných (do 65 – 70 let) se tato léčba stále doporučuje kombinovat s převodem vlastních krvetvorných buněk  po předchozím jednorázovém podání  vysoké dávky cytostatika – tzv. autologní transplantací kmenových buněk (ASCT) následovaná udržovací léčbou. Kromě období, kdy je u nemocného prováděna ASCT je léčba prakticky plně ambulantní. Není třeba pobytu v nemocnici.

Léčba myelomu patří do rukou lékaře – odborníka na krevní choroby – hematoonkologa. V České republice se podařilo sjednotit tuto léčbu díky spolupráci referenčních center z celé republiky, které založily tzv. Českou myelomovou skupinu – CMG. Nemocným je poskytována léčba, která je celoevropsky považována za nejlepší, hrazená jak ze zdravotního pojištění, tak formou odborných mezinárodních studií a  v neposlední řadě i díky sponzorským aktivitám.

U žádné alternativní léčby nebyl prokázán dlouhodobější léčebný účinek. Navíc každé oddalování standardní léčby výrazně snižuje její účinnost. Nicméně lze některé alternativní postupy po dohodě s ošetřujícím lékařem částečně využít jako podpůrnou léčbu, nikdy však nenahradí léčbu standardní.

Díky obrovskému zlepšení léčebných výsledků má velká část nemocných šanci na brzký návrat do běžného života. Proto je dnes kromě vlastní protinádorové léčby  kladen důraz i na celkovou podpůrnou léčbu. Sem patří i správně vedená fyzioterapie doprovázená pravidelným domácím cvičením, správná životospráva i psychická podpora.

Stále však platí nutnost včasného záchytu této nemoci, aby léčba mohla být zahájena co nejdříve a snížilo se tak riziko nevratného poškození organismu.

Proto již leta probíhá edukační kampaň – „projekt CRAB“ cílená na lékaře primárního kontaktu s cílem popsat hlavní příznaky této vzácné nemoci a doporučit základní vyšetření vedoucí k včasnému odhalení myelomu.

Bližší informace je možno čerpat z podrobnějších článků uvedených na našem webu.